Vedtekter for FAU Sten-Tærud skole.

§1. Foreldrerådet

Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhold mellom hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. Alle foresatte som har barn ved skolen, er medlem av foreldrerådet.

§2. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er det utøvende organet for foreldrerådet. FAU er bindeleddet mellom foresatte og skolen. FAU skal sikre reell medvirkning for foreldrene, og ha medansvar for at læringsmiljøet til elevene er trygt og godt.

FAU skal fremme foresattes innflytelse på barnas skolegang, samt arbeide for å skape et godt samarbeidsmiljø mellom hjem og skole. FAU skal bidra til at elever og foresatte tar aktivt del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø fritt for mobbing og rasisme.

FAU kan uttale seg i saker som fremlegges for driftstyret, rektor, skoleadministrasjonen og/eller bydelen. Medlemmer i FAU skal holde de foresatte i klassen de representerer informert om arbeidet i FAU.

På vår skole velger vi FAU-representantene på følgende måte: Hver klasse skal velge en klassekontakt og en varaklassekontakt, som skal være foreldrerådets representanter inn i FAU. Representantene skal velges for minst ett år av gangen.

§3. FAU-styre

FAU skal ha et styre med minimum tre, men inntil fem kandidater som består av leder, nestleder og kasserer. FAU-styret kan erstatte kandidater frem til neste årsmøte ved frafall. FAU-styret skal fortløpende orientere FAU om saker som er av betydning for å ivareta foreldrerådets arbeid.

§4 Valg og konstituering

Valg av representanter til FAU-styret skal skje på årsmøtet. representantene velges for 2 år. Forslag til representanter kan fremsettes av alle medlemmer i foreldrerådet. Årsmøtet velger leder samt representanter. Styret konstituerer seg på første styremøte etter årsmøtet.

 

§5 Komiteer

Det kan velges underkomiteer for FAU som arbeider med nærmere definerte oppgaver eller prosjekter (det kan feks være skolevurdering, bruk av data i skolen, informasjonstiltak, trafikkspørsmål, spesialundervisning, flerkulturell satsing, planarbeid med mer. Etter forslag fra foreldrerådet bestemmer FAU hvilke komiteer som skal nedsettes).

 

§6 Møter

FAU har møte en gang i året på høsten (årsmøtet) eller når minst 1/3-del av medlemmene krever det.

Møtedato og saksliste skal sendes alle FAU representanter. Forfall skal meldes leder eller vara. Det skrives referat fra hvert møte, som alle i FAU får tilsendt og kan sende videre til foresatte i sine klasser. Referatet godkjennes i påfølgende møte.

Årsmøtet holdes årlig på høsten. Årsmøtet er for alle medlemmer av foreldrerådet, men minimum klassekontakt og vara klassekontakt. Innkalling sendes to uker før. Saker som skal tas opp på årsmøtet skal være styret i hende senest en uke før møtet.

FAU-styret skal holde regelmessige styringsmøter og dersom behov.

 

§ 7 Votering

FAU må være representert med minimum 2/3 av klassene ved skolen for å være beslutningsdyktig. Hver klasse har én stemme. Ordinære saker som fremlegges for votering avgjøres med alminnelig flertall blant de representantene som er tilstede ved voteringen.

 

§8 Økonomi

FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn fra arrangementer i regi av foreldrerådet/FAU.

Bevilgninger gis utelukkende til formål som kommer alle skolens elever direkte til gode. Regnskap legges frem på årsmøtet.

FAU har avvikende regnskapsår fra 1. juni – 31. mai påfølgende år. Kasserer er ansvarlig for å utarbeide forslag til årsregnskap, og årsmøtet behandler regnskapet.

 

§9 Taushetsplikt

Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt, gjelder for foreldrekontakter og medlemmer av skolens rådsorganer (Opplæringslovens § 15-1).

 

§10 Endringer av vedtektene

Forslag til endringer av vedtektene vedtas på årsmøtet. Forslag til vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de stemmeberettigede. For å være beslutningsdyktig årsmøte må minst 2/3 av klassene være representert. Forslag til vedtektsendringer skal være annonsert i innkallingen for å kunne bli vedtatt.

 

§11 Oppløsning, sammenslåing og deling

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas. Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme ved å sikre at pengene tilfaller elevene på Sten-Tærud skole. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse. Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsen om vedtektsendring, jf § 10. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over.