Vedtekter for FAU Sten-Tærud skole.

§1. Foreldrerådet

Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhold mellom hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. Alle foresatte som har barn ved skolen, er medlem av foreldrerådet.

§2. Foeldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er det utøvende organet for foreldrerådet. FAU er bindeleddet mellom foresatte og skolen. FAU skal sikre reell medvirkning for foreldrene, og ha medansvar for at læringsmiljøet til elevene er trygt og godt.

FAU skal fremme foresattes innflytelse på barnas skolegang, samt arbeide for å skape et godt samarbeidsmiljø mellom hjem og skole. FAU skal bidra til at elever og foresatte tar aktivt del i arbeidet med å skap et godt skolemiljø fritt for mobbing og rasisme.

FAU kan uttale seg i saker som fremlegges for driftstyret, rektor, skoleadministrasjonen og/eller bydelen. Medlemmer i FAU skal holde de foresatte i klassen de representerer informert om arbeidet i FAU.

På vår skole velger vi FAU-representntene på følgende måte: Hver klasse skal velge en klassekontakt og en varaklassekontakt, som skal være foreldrerådets representanter inn i FAU. Representantene skal velges for minst ett år av gangen.

§3. FAU-styre

FAU skal ha et styre med minimum tre, men inntil fem kandidater som består av leder, nestleder og kasserer. FAU-styret kan erstatte kandidater frem til neste årsmøte ved frafall. FAU-styret skal fortløpende orentere FAU om saker som er av betydning for å ivareta foreldrerådets arbeid.

§4 Valg og konstituering

Valg av representanter til FAU-styret skal skje på årsmøtet. representantene velges for 2 år. Forslag til representanter kan fremsettes av alle medlemmer i foreldrerådet. Årsmøtet velger leder samt representanter. Styret konstituerer seg på første styremøte etter årsmøtet.

§5 Komiteer

Det kan velges underkomiteer for FAU som arbeider med nærmere definerte oppgaver eller prosjekter (det kan feks være skolevurdering, bruk av data i skolen, informasjonstiltak, trafikkspørsmål, spesialundervisning, flerkulturell satsing, planarbeid med mer. Etter forslag fra foreldrerådet bestemmer FAU hvilke komiteer som skal nedsettes).

§6 Møter

FAU har møte en gang i året på høsten (årsmøtet) eller når minst 1/3-del av medlemmene krever det.

Møtedato og saksliste skal sendes alle FAU representanter. Forfall skal meldes leder eller vara. Det skrives referat fra hvert møte, som alle i FAU får tilsendt og kan sende videre til foresatte i sine klasser. Referatet godkjennes i påfølgende møte.