Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhold mellom hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel og 
positiv utvikling hos elevene  og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. Alle foresatte som har 
barn ved skolen, er medlem av foreldrerådet. 
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er et arbeidsutvalg valgt av foreldrerådet 
og er det utøvende organet for foreldrerådet. FAU er bindeleddet mellom foresatte og skolen. 
FAU skal sikre reell medvirkning for foreldrene, og ha medansvar for at læringsmiljøet til elevene er trygt og godt.
FAU skal fremme foresattes innflytelse på barnas skolegang, samt arbeide for å skape et godt samarbeidsmiljø mellom 
hjem og skole. 
FAU skal bidra til at elever og foresatte tar aktivt del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø fritt for mobbing og rasisme. 
FAU kan uttale seg i saker som fremlegges for driftsstyret, rektor, skoleadministrasjonen og/eller bydelen. 

Styret i FAU:
Trine Lunemann (leder)
Tone Wangberg (nestleder)
Helle Christensen (sekretær)
Marit Nordby (kasserer)