Skedsmo kommune har ny skolebehovsplan ute til høring.

Planen ligger her: Skolebehovsplan.

Det er fem ulike forslag fremsatt i planen som er til høring, men det er to som peker seg ut. Forslag nummer 1 er å beholde Sten-Tærud som i dag, men hvor to skolekretser (nederst mot Kjeller) går fra Kjeller til Sten-Tærud.  I forslag nummer 2 gjøres Sten-Tærud om til en 1-7 skole, og ungdomsskoletrinnet flyttes til Tæruddalen sammen med de andre skolene på Skedsmokorset.

FaU har hatt diskutert i styret og hatt møte med SU, og skolen sender følgende tekst som svar på høringen:

Høringsuttalelse fra Sten-Tærud SU ang ny skolebehovsplan Skedsmo kommune:

SU går for utkast forslag 1 – forskrift om skolekretser i Skedsmo kommune. Sten-Tærud ønsker å gå for at Sten-Tærud forblir en 1.-10. skole som i dag. Vi har sett på skoletilhørighet, en naturlig nærhet til skolen og elevtall. Ut fra dette må Sten-Tærud oppgraderes etter dette behovet.

Høringsfristen er 23. mars og deretter skal saken bearbeides for politisk behandling fra 18. mai. Det legges fra FaU sin side opp til muligheter for en bredere forankring før saken skal opp til politisk behandling den 23. mai i hovedutvalg for undervisning, dersom behov. Dersom behov for mer informasjon og ønske om møte, ta kontakt på leder@faustentarud.no.